REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III.Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

VII. Własność intelektualna

VIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona www.odlukrowane.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę odlukrowane.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę odlukrowane.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony odlukrowane.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 6. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 7. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 8. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

CENNIK – cennik usług dostępny na Stronie www.odlukrowane.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.odlukrowane.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

PAKIET – jeden z pakietów usług dostępnych w ofercie na Stronie www.odlukrowane.pl.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

USŁUGODAWCA – Marta Adamiuk wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą MT CONCEPT Marta Adamiuk, adres siedziby: Czyże 39, 17-207 Czyże, adres do doręczeń: Czyże 39, 17-207 Czyże, NIP: 6030067236, REGON: 6030067236, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@odlukrowane.pl, tel. 791536864.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony

USŁUGA INDYWIDUALNA – usługa przygotowana indywidualnie na zamówienie Usługobiorcy.

WSPÓŁPRACA PSYCHODIETETYCZNA – współpraca indywidualna online pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, polegająca na analizie, ocenie, pomocy w zmianie sposobu żywienia w oparciu o narzędzia psychodietetyczne i służąca profilaktyce zdrowia – według pakietu zakupionego przez Usługobiorcę (oferta dostępna na Stronie wwww.odlukrowane.pl).

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. korzystanie z Newslettera,
  3. korzystanie z usług Współpracy Psychodietetycznej online według pakietów dostępnych w ofercie,
  4. zakup Usługi Indywidualnej.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę podlega opłacie według Cennika dostępnego na Stronie. Usługi Indywidualne podlegają osobnej wycenie.
 2. Usługobiorca może zamówić wybraną usługę, kontaktując się z usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.odlukrowane.pl, poczty e-mail kontakt@odlukrowane.pl lub pod numerem telefonu: +48 791536864. W momencie potwierdzenia zakupu przez obie strony zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi współpracy psychodietetycznej, nastawionej na profilaktykę zdrowia.
 3. Usługobiorca opłaca zamówioną usługę przelewem bankowym na rachunek podany przez Usługodawcę w ciągu 7 dni od chwili potwierdzenia zamówienia.
 4. Usługobiorca ma prawo do otrzymania rachunku z tytułu zakupu Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 5. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na współpracy psychodietetycznej zawierana jest na okres:
   1. 1 miesiąca od daty zakupu w przypadku Pakietu START;
   2. 2 miesięcy od daty zakupu w przypadku Pakietów CHANGE oraz HOLISTIC.
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Usługi Indywidualnej przygotowanej na zlecenie Usługobiorcy wygasa z dniem realizacji danej usługi przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży i realizacji usługi w przypadku, jeżeli wszystkie miejsca na współpracę w danym pakiecie są aktualnie zajęte. W takiej sytuacji Usługobiorca może zostać wpisany na listę oczekujących, wyrażając jednocześnie zgodę na kontakt ze strony Usługodawcy po zwolnieniu miejsca w pakiecie przez innego klienta.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera). Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zawarta na czas określony nie podlega wypowiedzeniu.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@odlukrowane.pl
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@odlukrowane.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.odlukrowane.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością www.odlukrowane.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony odlukrowane.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.odlukrowane.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.